برچسب: رهبر انقلاب
مطالبه گری از مسئولین و جایگاه خبرگان در بین مردم

مطالبه گری از مسئولین و جایگاه خبرگان در بین مردم

با خبرگان آقا صحبت کرد تو صحبتی که با خبرگان داشت یکی از نکاتی که گفت این بود فرمود من از خبرگان انتظار دارم مطالبه گری خواسته های رهبری را از مسئولین داشته باشید (بیشتر…)