نشست صمیمانه حیدرمصلحی با کمیته اصناف ستاد خویش

نشست صمیمانه حیدرمصلحی با کمیته اصناف ستاد خویش با حضور نمایندگان اصناف در کشور که در یکی از مساجد شهر تهران برگزار شد

مطالب مشابه
دیدگاه ها