انتخاب اصلح؛ چه کسی را انتخاب کنیم ؟

اشاره ای به ویژگی های اصلح؛ کی انتخاب بشود ؟
عزیزان نکته قابل توجه این است ما امروز نیاز به یک کسی را داریم
که تو این دوران انقلاب با مسئولیت هایی که داشته وابستگی براش ایجاد نشده به دنیا


مطالب مشابه
دیدگاه ها